Historie výzkumných projektů

Studium raného stádia hydratace ztvrdlé cementové pasty
(2003-2005, O. Šolcová, podporovaný GA ČR, grant č. GA106/03/0028)
Katalýza na sulfidech: příprava katalyzátorů suspenzní impregnací a vliv typu nosiče na synergický efekt
(2003-2006, M. Zdražil, podporovaný GA AV ČR, grant č. IAA4072306)
Organizované materiály pro vysoce selektivní katalytické a separační procesy
(2003-2007, K. Jirátová, podporovaný GA ČR, grant č. GD203/03/H140)
Nanostrukturní materiály - textura z fyzikální adsorpce
(2004-2006, O. Šolcová, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/04/0963)
Nové katalytické materiály pro spalování těkavých organických látek a jejich vlastnosti
(2004-2006, K. Jirátová, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/04/2116)
Difúzní koeficienty a jiné transportní charakteristiky nestandardně tvarovaných porézních nosičů a katalyzátorů
(2004-2008, O. Šolcová, podporovaný GA AV ČR, grant č. IAA4072404)
Molekulová struktura z analysy párových hustot a z ní odvozených veličin
(2004-2008, R. Ponec, podporovaný GA AV ČR, grant č. IAA4072403)
Katalyzátory na bázi sulfidu molybdenu podporované dispergovanými Ru a Pt sulfidy
(2005, Z. Vít, podporovaný ÚCHP)
Pórovité katalyzátory a nosiče membrán: vztah mezi transportem hmoty a texturními vlastnostmi
(2005-2007, V. Hejtmánek, podporovaný GA AV ČR, grant č. GA203/05/0347)
Studium materiálů na bázi hydrotalcitu vhodných pro snížení emisí oxidu dusného
(2005-2007, K. Jirátová, podporovaný GA ČR, grant č. GA106/05/0366)
Molekulární základ vztahu struktura-aktivita
(2005-2007, R. Ponec, společný projekt s University of Girona, Španělsko a Ghent University, Belgie)
Synergické efekty v hydrodesulfuračních a oxidačních reakcích
(2005-2009, K. Jirátová, bilaterální spolupráce s Institute of Catalysis AV, Sofie, Bulharsko)
Průzkum faktorů ovlivňujících aktivitu a selektivitu nanesených bimetalických sulfidů přechodových kovů v HDS a HDN reakcích
(2006-2008, Z. Vít, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/06/0870)
Nekonvenční nosiče v katalýze na sulfidech
(2006-2008, M. Zdražil, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/06/0705)
Příprava nosičových katalyzátorů suspenzní impregnací
(2006-2008, L. Kaluža, podporovaný GA ČR, grant č. GP104/06/P034)
Deposice oxidických katalyzátorů pro oxidaci VOC na tvarovaný nosič a jejich modifikace nanočásticemi drahých kovů
(2007-2009, K. Jirátová, společný projekt s VŠCHT Praha a ÚACH AV ČR, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/07/1400)
Podzemní zplyňování uhlí pro Evropu orientované na vodík
(2007-2010, O. Šolcová, podporovaný Research Fund for Coal and Steel (RFCS), projekt č. RFCR-CT-2007-00006)
Výzkum porosity zbobtnalých materiálů PolyHYPE pomocí metody ISEC
(2008-2009, K. Jeřábek, společný projekt s Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Slovinsko, podporovaný MŠMT ČR, KONTAKT projekt č. MEB090811)
Perspektivní katalytické reakce pro čisté chemikálie
(2009, P. Klusoň, bilaterální projekt s University of Szeged, Department of Chemistry, Maďarsko, podporovaný MŠMT ČR, projekt KONTAKT č. MEB040802)
Charakterizace sulfidických HDS katalyzátorů
(2010, L. Kaluža, podporovaný ÚCHP)
Speciální katalytické procesy a materiály
(2008-2011, O. Šolcová, doktorský projekt, podporovaný GA ČR, grant č. GD203/08/H032
Průzkum hydrodesulfurizace a její inhibice hydrogenací (denitrogenací) na katalyzátorech obsahujících malá množství vzácných kovů
(2009-2013, Z. Vít, standardní projekt, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/09/0751
Nosičové oxidické katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek určené pro rozklad N2O
(2009-2011, K. Jirátová, standardní projekt, podporovaný GA ČR, grant č. GA106/09/1664
Moderní teoretické metody pro analýzu chemických vazeb
(2009-2012, R. Ponec, standardní projekt, podporovaný GA ČR, grant č. GA203/09/0118