Informace o doktorském studiu na ÚCHP

Podrobný seznam témat disertačních prací pro akademický rok 2017/2018 najdete na stránce věnované doktorskému studiu.

Obory studia:

 • ANORGANICKÁ CHEMIE (ACH)
 • ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE (AT)
 • BIOTECHNOLOGIE (BT)
 • ENERGETIKA V CHEMICKO-TECHNOLOGICKÝCH PROCESECH (ECHTP)
 • ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY (EV)
 • FYZIKÁLNÍ CHEMIE (FCH)
 • CHEMICKÉ A ENERGETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PALIV (CHEZP)
 • CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ (CHI)
 • CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (CHTOŽP)
 • LÉČIVA A BIOMATERIÁLY (LB)
 • ORGANICKÁ CHEMIE (OCH)
 • ORGANICKÁ TECHNOLOGIE (OT)

Podmínky studia:

ÚCHP je v deseti studijních oborech akreditován společně s VŠCHT Praha (AT, BT, ECHTP, FCH, CHEZP, CHI, CHTOŽP, LB, OCH, OT) a ve třech společně s PřF UK Praha (ACH, FCH, OCH); doktorské studium probíhá vždy podle pravidel dané VŠ. Na této škole absolvujete přednášky a skládáte průběžné zkoušky. Po státních doktorských zkouškách a obhajobě doktorské disertační práce obdržíte titul Ph.D. Finanční zajištění, ubytování na koleji, studentská jízdenka pražské integrované dopravy, pojištění, daně, atp. jsou velmi podobné podmínkám ostatních studentů doktorského studia na VŠ. Po dohodě je možné doktorské studium absolvovat i na jiné vysoké škole.

Termín a náležitosti pro podání přihlášek:

Přihlášky doložené životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a dosavadní praxi, soupisem publikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti (studentské práce, publikace), přijímají děkanáty příslušných fakult VŠCHT (Technická 5, 166 28
Praha 6) do 13. dubna 2017 nebo personální odbor ÚCHP (paní Křížová) do 6. dubna 2017. Na studijní oddělení PřF UK do
30. dubna 2017. Pokud se rozhodnete pro doktorské studium na ÚCHP, je nutné, abyste v přihlášce uvedli název tématu vybraného z nabídky projektů ÚCHP. Doporučujeme ústav předem navštívit, nebo se alespoň e-mailem domluvit s potenciálním školitelem.

Místo a termín přijímacích pohovorů:

Přijímací pohovory se konají podle tématu buď na VŠCHT Praha, nebo na PřF UK Praha, které Vám po podání přihlášky sdělí další podrobnosti.

Účel přijímacích pohovorů:

(a) posoudit způsobilost a vážnost záměrů uchazeče,
(b) vybrat vhodné téma a schválit školitele i konsultanty,
(c) předběžně ujasnit studijní plán.

Další průběh:

O přijetí uvědomí uchazeče děkanát, v září následuje zápis do studia a předání studentského indexu. S těmito dokumenty se dostavíte na náš personální odbor (paní Křížová), kde můžete uzavřít smlouvu o pracovním poměru. Vaše postavení prezenčního studenta VŠ není tímto poměrem narušeno.

Další dotazy na telefonních číslech ústavu:

doktorské studium: dr. Ždímal 220 390 246 nebo e-mail: zdimalaticpf [dot] cas [dot] cz
personální odbor: paní Křížová 220 390 216.

Zájemce o studium zveme k návštěvě ústavu: provedeme, ukážeme, vysvětlíme!

Použijte autobusové linky 107 nebo 147 od metra Dejvická do stanice Kamýcká.