Oddělení membránových separačních procesů

Číslo skupiny: 
1
Vedoucí skupiny: 
Izák Pavel
Centrum: 
Suchdol
Kontakty
Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
E-mail: 
izakaticpf [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 220 390 204

Annual Reports for Eduard Hála Laboratory of Separation Processes

Annual Reports for Department of Separation Processes

Annual Reports for the former E. Hála Laboratory of Thermodynamics

Laboratoř superkritické extrakce 

Skupina membránových separací

Laboratoř chemické termodynamiky

Micro Flow Innovation Center (MFIC)

Oblasti výzkumu:

 • Termofyzikální vlastnosti čistých iontových kapalin a jejich chování v kapalných směsích s molekulárními rozpouštědly
 • Experimentální stanovení rovnováhy kapalina–pára ve směsích obsahujících složky s nízkou i vysokou molekulární hmotností
 • Zpracování dat pomocí modelů založených jak na aktivitních koeficientech tak na stavových rovnicích
 • Predikce fázového chování s využitím modelů skupinových příspěvků
 • Přenos hmoty v polymerních membránách, párový vliv permeujících látek
 • Membránová separace směsi CH4 a CO2
 • Separace plynů membránami na bázi iontových kapalin
 • Kondenzace v porézních membránách při permeaci par
 • Transport plynů v asymetrických porézních membránách
 • Pervaporace -  dehydratace alkoholů, separace azeotropických směsí
 • Separace těkavých organických látek ze vzduchu
 • Pertrakce – separace enantiomerů
 • Modelování transportních vlastností jako permeabilita, aktivační energie permeace a selektivity celého procesu separace
 • Superkritická extrakce a tlaková kapalinová extrakce bioaktivních látek z rostlin a jejich matematické modelování; integrace extrakce s frakcionací extraktu
 • Výzkum přípravy nanostukturovaných oxidů kovů pomocí superkritických a přetlakových tekutin
 • Výzkum přípravy polymerních pěn natlakováním polymeru superkritickým CO2 a jeho následným prudkým odtlakováním
 • Návrh a konstrukce extrakčních jednotek využívajících extraktor s vibrujícími patry (VPE)
 • Extraktivní separace biologicky aktivních látek z rostlin a mikrořas
 • Kinetické studie hydrogenačních reakcí v náplňovém mikroreaktoru
 • Využití mikroreaktorů jako efektivních zařízení pro fotosenzitivní reakce

CelaVysokoteplotní a vysokotlaký náplňový mikroreaktor

Ctvrtprovoz supekriticke extrakce

Ebuliometr

Aplikovaný výzkum:

 • Technologie přípravy molekulárně modifikovaných membrán
 • Separace nežádoucích složek ze surového bioplynu
 • Separace organických látek ze vzduchu
 • Separace racemických směsí
 • CO2 extrakty insekticidních rostlinných látek pro botanické pesticidy
 • Získávání drahých a speciálních kovů z odpadů elektrotechnických a elektronických zařízení (OEEZ) s využitím extraktoru s vibrujícími patry (VPE)
 • Aplikace mikrotechnologií pro kinetické studie a intenzifikaci procesů
Kontejner detail Kontejner

Historie výzkumných projektů

Pracovníci: 

Vedoucí vědeckého oddělení
Vedoucí vědecký pracovník

Vědecký pracovník
Zástupce vedoucího vědeckého oddělení

Emeritní vědecký pracovník

Vedoucí vědecký pracovník

Vědecký pracovník

Postdoktorand

Doktorand

Odborný pracovník ve výzkumu

Laborant-technik