Revize elektrodifuzní teorie pro měření smykového napětí na stěně

Účinnost přenosu hmoty a energie mezi pevnou stěnou a okolní tekutinou zásadně ovlivňuje smykové napětí na stěně. Získat informace o prostorových změnách rychlosti pomocí experimentálních měření v blízkosti stěny však není triviální záležitost. Neschopnost klasických technik popsat dynamiku tekutin v blízkosti stěny vedla v minulosti k vývoji skupiny neinvazivních metod, mezi které patří i elektrodifuzní metoda. Aby měřená data byla správně interpretována, je nutné použít správnou teorii schopnou propojit měřený elektrický proud s požadovaným výsledkem ve formě velikosti vektoru smykové rychlosti. Publikace se zabývá zobecněním klasické Lévêquevo teorie, která se běžně používá pro interpretaci dat získaných pomocí elektro-difuzní metody. Rovněž byla navržena metodika experimentálního měření pomocí dvou nezávislých sond. Součástí publikované metodologie jsou odvozené výsledné rovnice potřebné pro kvantifikaci velikosti vektoru smykové rychlosti na stěně a bezrozměrného úhlu toku kapaliny.

  • Havlica J., Kramolis D., Huchet F., A revisit of the electro-diffusional theory for the wall shear stress measurement,  Int. J. Heat Mass Transf. 165, 120610, 2021. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.