Separace racemických směsí

Separace racemických směsíPro separaci chirálních léčiv byla použita řada jedinečných kompozitních membrán vytvořených z nano a mikrovláknitého materiálu s různými množstvími chirálního selektoru. Membránová separace byla demonstrována pomocí sorpčních testů, přičemž jednotlivé membrány byly ponořeny ve vodném roztoku racemického D, L-tryptofanu (modelové chirální léčivo). Změny koncentrace obou enantiomerů v průběhu času byly monitorovány pomocí HPLC analýzy. Membrány obsahující chirální selektor neměly žádný vliv na množství D-enantiomeru, zatímco L-enantiomer byl přednostně adsorbován na každou membránu. Intenzita sorpce byla zjištěna jako přímá funkce množství selektoru obsaženého v konkrétní membráně. Separace chirální sloučeniny byla dále studována v difúzních celách metodou pertrakce. Preferenční sorpce L-tryptofanu v nástřiku zdůraznila zásadní význam selektoru v aktivní vrstvě i s ohledem na chirální rozpoznávání enantiomerů. Vzhledem k exkluzivnímu membránovému materiálu retence L-tryptofanu v membránových materiálech neblokovala průchod D-enantiomeru do permeátu. Kromě toho nanomateriál v aktivní vrstvě zajistil distribuci selektoru do té míry, že pouze 50% (S, S) -1,2-diaminocyklohexanu v jedné části aktivní vrstvy postačovalo k dosažení 99% enantioselektivity. Membrány – čerstvé i použité – byly analyzovány pomocí Fourierovy transformační infračervené (FTIR) spektroskopie a charakterizovány skenovací elektronovou mikroskopií (SEM) potvrzující stabilitu testovaných membrán.

  • Gaálová J., Yalcinkaya F., Cuřínová P., Kohout M., Yalcinkaya B., Koštejn M., Jirsák J., Stibor I., Bara J.E., Van der Bruggen B., Izák P., Separation of racemic compound by nanofibrous composite membranes with chiral selector, J. Membr. Sci. 596, 117728, 2020. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.