Na všechny články

Karbosilanové glykodendrimery funkcionalizované laktózou s vazbou ke galektinům

Galektiny (Gal), proteiny vázající sacharidové ligandy glykanů, reprezentují fundamentální regulační systém modulující množství biologických procesů. Pokrok v terapii cílené na Gal musí být založen na detailním pochopení mechanismů rozpoznávání ligandu a proteinu. U multivalentních ligandů na bázi glykodendrimerů (glyco-DDMs) je znám tzv. efekt multivalentního zesílení, kdy výsledná afinita multivalentního systému může být až řádově vyšší, než by odpovídalo prostému součtu afinit monovalentních ligandů. V naší publikaci jsme představili syntetický postup přípravy série glyco-DDM  s laktózovými ligandy. Pozorovali jsme  selektivní afinitu ke galektinům tandemového typu (Gal-8 a gal-9). Kvantitativní analýza (ELISA) odhalila, že náš dendrimerní ligand třetí generace s 32 cukernými jednotkami má 1400 krát vyšší afinitu ke Gal-9 oproti monovalentní laktóze, čímž překonává nanomolární hranici (IC50 = 970 nM). Navíc jsme pomocí DLS studie velikosti částic jsme také prokázali souvislost mezi afinitou glykodenrimerů ke galektinům a agregačním chováním takových komplexů. Vzhledem k tomu, že abnormální exprese galektinů je asociována s mnoha patologickými procesy včetně onkologických onemocnění, poznatky publikované v této práci mohou přispět k novým terapeutickým strategiím. Publikace vyšla na konci srpna 2023 v Biomacromolecules.

 

  • Müllerová, M.; Hovorková, M.; Závodná, T.; Červenková Št́astná, L.; Krupková, A.; Hamala, V.; Nováková, K.; Topinka, J.; Bojarová, P.*; Strašák, T.* Lactose-Functionalized Carbosilane Glycodendrimers Are Highly Potent Multivalent Ligands for Galectin-9 Binding: Increased Glycan Affinity to Galectins Correlates with Aggregation Behavior. Biomacromolecules 2023. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.3c00426.
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.