Operační programy

Tato sekce obsahuje projekty, které Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. získal ve výzvách OP. Jednotlivé projekty jsou v nabídce níže.

Operační program Věda, výzkum a vzdělávání

 

 1. Projekt ACTRIS-CZ RI

Projekt ACTRIS-CZ RI podporuje další rozvoj výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, tedy českého národního uzlu panevropské výzkumné infrastruktury ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Network). ACTRIS-CZ představuje unikátní výzkumnou infrastrukturu zaměřenou na výzkum a dlouhodobé sledování chemických a fyzikálních procesů v atmosféře zařazenou do české Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.

Projekt ACTRIS-CZ RI si klade za cíl zlepšit technické zázemí této infrastruktury lokalizované na Sdružené stanici Košetice-Křešín u Pacova (dnes Národní atmosférické observatoři Košetice), posílit její personální kapacitu a zapojení do mezinárodních sítí a následně rozvinout strategický výzkum tak, aby byla vytvořena konkurenceschopná kvalita schopná naplňovat beze zbytku cíle evropské infrastruktury ACTRIS, která byla v roce 2016 nově zařazena do Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

Hlavním řešitelem projektu ACTRIS-CZ RI je Ústav chemických procesů AV ČR.
Partnery projektu jsou Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy Univerzity.

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu ACTRIS-CZ RI ve výši 58 442 717,70 Kč.

EU MŠMT

 1. Projekt ÚCHP Mobilita

Nízká mezinárodní mobilita vědeckých pracovníků je jedním z klíčových problémů vědy a výzkumu v rámci ČR. Zajištění externího financování z prostředků OP VVV umožní absolvování stáží perspektivním pracovníkům na renomovaných pracovištích v zahraničí. Absolvování zahraniční stáže je klíčovou fází kariérního vývoje vědeckého pracovníka, které rozhoduje o jeho další odborné orientaci a zaměření a získání nových kompetencí, což vede k podstatnému odbornému rozvoji pracovníka.

Projekt ÚCHP Mobilita je zaměřen na posílení mezinárodní mobility juniorských vědeckých pracovníků z Ústavu chemických procesů AV ČR. Je naplánováno 7 výjezdních stáží na renomovaná pracoviště v Německu, Rakousku, Itálii a Francii, kterých se budou účastnit 4 postdoktorandi a 3 PhD studenti. Naplánovaná je také stáž zahraničního postdoktoranda na ÚCHP, a to v délce 12 měsíců se zaměřením na environmentální procesy. Projekt bude realizován v období 2017 až 2020.

Hlavním a jediným řešitelem projektu ÚCHP Mobilita je Ústav chemických procesů AV ČR.

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu ÚCHP Mobilita ve výši 9 987 342,00 Kč.

Seznam akcí:

 • Seminář v úterý 15. května 2019 od 9:00 ve velké zasedací místnosti ÚCHP AV ČR. Program semináře

 

 1. Projekt Strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie

Projekt Strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie je zaměřen na prohloubení spolupráce Ústavu procesního inženýrství FSI VUT v Brně, Ústavu chemických procesů AV ČR a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se společnostmi UNIS a EVECO Brno v následujících oblastech výzkumu:

 • Výzkum oběhového hospodářství za účelem vyhodnocení reálné budoucí potřeby moderních zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) a hodnocení dopadu budoucích změn na koncepční řešení.
 • Výzkum klíčových technologií, systémů a moderního řízení, které jsou součástí ZEVO, včetně procesních a průmyslových biotechnologií, využívajících vedlejší výstupy provozu ZEVO, jako jsou tepelná energie či CO2.
 • Výzkum integrace jednotlivých prvků a aparátů do moderních ZEVO a výzkum unikátních integrovaných multifunkčních jednotek za účelem dosažení vysoké účinnosti procesů a příslušných energetických systémů, životnosti technologických jednotek a snížení environmentálních dopadů.

V rámci projektu bude využita pokročilá výzkumná infrastruktura zapojených výzkumných organizací, která umožňuje multioborový přístup v řešení dané problematiky (chemické procesy, energetika, strojní inženýrství, biotechnologie). Pro účely dlouhodobé mezisektorové spolupráce bude konsorcium partnerů navazovat rovněž spolupráci s dalšími spolupracujícími subjekty z aplikační i akademické sféry na národní i mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí je efektivní šíření výzkumných výsledků standardními formami konferencí a vědeckých kolokvií, ale rovněž jednorázovými akcemi. Pro zvýšení internacionalizace výzkumu bude navazována spolupráce rovněž se zahraničními subjekty a předpokládá se příprava minimálně tří navazujících mezinárodních grantů.

Na projekt je poskytována finanční podpora na období 07/2018-06/2022 z fondů Evropské unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Celkový rozpočet projektu pro všechny partnery je 100 mil. Kč.

 

  1. Projekt ÚCHP Mobilita II

Projekt ÚCHP Mobilita II je zaměřen na posílení mezinárodní mobility juniorských vědeckých pracovníků z Ústavu chemických procesů AV ČR. Je naplánováno 9 výjezdních stáží na renomovaná pracoviště v Dánsku, Švýcarsku, Francii, Německu, Novém Zélandu, Belgii, Portugalsku, Řecku a Rakousku, kterých se bude účastnit 6 postdoktorandů a 3 Ph.D. studenti. Vybrané mobility svým zaměřením pokrývají téměř všechny hlavní výzkumné směry žadatele.

Předpokládána je realizace stáží na následujících pracovištích:

 • Dánská technická univerzita (DTU) v Lyngby – Fyzikální chemie
 • Paul Scherrer Institute, Švýcarsko – Fotoelektrochemie
 • Univerzita v Rennes, Francie – Materiálová chemie
 • Technische Universität Darmstadt, SRN – Vysokotlaké technologie
 • Universita Massey v Aucklandu, Nový Zéland – Biotechnologie
 • Ghent University, Belgie – Environmentální chemie
 • Univerzita v Aveiru, Portugalsko – Metabolomika
 • Technical University of Crete, Řecko – Environmentální chemie
 • University of Natural Resources and Life Sciences, Vídeň, Rakousko – Termochemické zpracování biomasy

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu ÚCHP Mobilita II ve výši 7 094 936,29 Kč, přičemž celkový rozpočet projektu je 7 468 354,00 Kč.

 

 1. Projekt ACTRIS-CZ RI 2

Projekt ACTRIS-CZ RI 2 navazuje na projekt ACTRIS-CZ RI. Projekt podporuje modernizaci a další rozšíření přístrojového vybavení velké výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, která je součástí Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR a je lokalizována na Národní atmosférické observatoři Košetice.

Hlavním cílem projektu ACTRIS-CZ RI 2 je modernizovat a rozšířit přístrojové vybavení infrastruktury ACTRIS-CZ tak, aby došlo k navýšení a rozšíření portfolia služeb poskytovaných infrastrukturou při zachování jejich vysoké kvality. Tímto bude dosaženo rozšíření okruhu a navýšení počtu uživatelů výzkumné infrastruktury, a růstu míry vědeckých informací poskytovaných infrastrukturou. Projekt upevňuje pozice České republiky jak v rámci evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS ERIC, tak v rámci širší mezinárodní komunity zabývající se kvalitou ovzduší především ve vztahu ke globálním změnám klimatu a dopadům na zdraví obyvatelstva.

Hlavním řešitelem projektu ACTRIS-CZ RI 2 je Ústav chemických procesů AV ČR, partnery projektu jsou Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy Univerzity v Brně.

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu ACTRIS-CZ RI 2 ve výši 36 303 300 Kč.

EU MŠMT

Operační program Jan Amos Komenský

 1. Excelentní výzkum v regenerativní medicíně (ExRegMed) – Projekt CZ.02.01.01/00/22_008/0004562

Výzkumný projekt „Excelentní výzkum v regenerativní medicíně (ExRegMed)“ uspěl ve výzvě „Špičkový výzkum“ a získal podporu Operačního programu Jana Amose Komenského – OPJAK. Cílem projektu je vytvořit konsorcium, které se bude zabývat výzkumem v oblasti léčebných metod regenerativní medicíny a tkáňového inženýrství. Od projektu se očekává zvýšení konkurenceschopnosti ČR v daném oboru, a to zejména díky novým aplikovatelným výsledkům výzkumu a vývoje. Aktivity projektu jsou zaměřeny na obnovu poškozených tkání, které dosud není možné léčit nebo jejichž regenerační schopnost je značně omezená.

Hlavním řešitelem projektu je Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Ústav chemických procesů AV ČR je jedním z partnerů projektu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Centrum excelence v regenerativní medicíně“ v celkové výši 481 225 433.50 Kč.

 

 1. Projekt ACTRIS-CZ RI 3 – Projekt CZ.02.01.01/00/23_015/0008191

Projekt ACTRIS-CZ RI 3 navazuje na projekty ACTRIS-CZ RI a ACTRIS-CZ RI 2. Projekt podporuje modernizaci a další rozšíření přístrojového vybavení velké výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, která je součástí Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR a je lokalizována na Národní atmosférické observatoři Košetice. Velká výzkumná infrastruktura ACTRIS-CZ je od roku 2023 součástí konsorcia Evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS ERIC.

Hlavním cílem projektu ACTRIS-CZ RI 3 je modernizovat a rozšířit přístrojové vybavení infrastruktury ACTRIS-CZ tak, aby došlo ke stabilizaci existujících a přidání nových služeb poskytovaných infrastrukturou při zachování jejich vysoké kvality. Tímto bude dosaženo dalšího rozšíření okruhu a navýšení počtu uživatelů výzkumné infrastruktury, a růstu kvality a kvantity vědeckých informací poskytovaných infrastrukturou. Projekt upevňuje pozice České republiky jak v rámci evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS ERIC, tak v rámci širší mezinárodní komunity zabývající se kvalitou ovzduší především ve vztahu ke globálním změnám klimatu a dopadům na zdraví obyvatelstva.

Hlavním řešitelem projektu ACTRIS-CZ RI 3 je Ústav chemických procesů AV ČR, partnery projektu jsou Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy Univerzity v Brně a Ústav fyziky atmosféry AV ČR (ÚFA).

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu ACTRIS-CZ RI 3 ve výši 53 424 354,00 Kč.

 

Operační program Životní prostředí

 

 1. Projekt  MOSKAL

Předkládaný projekt se zabývá rozšířením a modernizací metod monitorování kvality ovzduší o měření velikostního rozdělení aerosolových částic a jejich optických vlastností na dvou monitorovacích stanicích. Tyto parametry nejsou součástí standardních monitorovacích metod a přitom mají zásadní vliv na lidské zdraví, dynamiku srážek, dohlednost i globální změny klimatu. Zároveň bude vybudována národní kalibrační laboratoř pro kalibraci přístrojů měřicích fyzikální vlastnosti aerosolových částic.

Hlavními výstupy projektu je modernizace a rozšíření monitorovacího programu stanic Košetice a Suchdol jako součástí národní výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ. Výstupy projektu budou šířeny formou dodávek vysoce kvalitních dat charakterizujících atmosférický aerosol na národní úrovni (do databáze ISKO) a také na mezinárodní úrovni (databáze EBAS).

Kalibrační laboratoř bude využívána jak národními partnery (ČHMÚ, UK, VUT, ZÚ, AV ČR, apod. – instituce, které již vyjádřily založení této laboratoře podporu), tak také mezinárodními partnery v rámci infrastruktury ACTRIS ERIC.

Operační program Životní prostředí (OPŽP): MAS Hrubý Jeseník, z.s.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

 1. Vývoj sušícího zařízení CASND Atomizer II pro výrobu enkapsulovaných materiálů.

Experimentální testování rotačního atomizačního disku prokázalo jeho principiální funkčnost, ale také řadu nevýhod – ty mohou být eliminovány jeho nahrazením jinými nebulizačními systémy, které fungují na zcela odlišném principu. Nové unikátní atomizační zařízení je konstrukčně podstatně jednodušší a levnější než doposud používaný rotační atomizační disk. Výstupem bude funkční vzorek, 4 nebulizační jednotky a výrobní a konstrukční dokumentace.

Cílem projektu je technická realizace sušícího zařízení zcela nového typu označeného jako „CASND Advanced Atomizer“ (akronym CA Atomizer II). Ověření bude provedeno realizací ověřené technologie pro sprejové nebulizační sušení (CASND technologie – „carbon dioxide assisted spray nebulisation drying“), a realizací série technického ověření funkčnosti (posun z TRL3 do TRL7) a dále zpracováním podkladových technicko – ekonomických dokumentů.

 

 

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.