Povinně zveřejňované informace

Informace o ÚCHP

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., (dále jen „ÚCHP AV ČR“), zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/ÚCHP.

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Pracoviště bylo zřízeno usnesením III. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 30. ledna 1960 pod názvem Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV. Ve smyslu §18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Usnesením Akademické rady AV ČR ze dne 22. června 1993 bylo pracoviště s účinnosti od 1. července 1993 přejmenováno na Ústav chemických procesů AV ČR. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Ústavu chemických procesů AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.

Zřizovatelem podle zákona č. 341/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů  je Akademie věd České republiky.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

4. Kontakt:

adresa: Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i., Rozvojová 135/1, 165 00 Praha 6
tel.: +420 220 390 111
fax: +420 220 920 661
elektronická podatelna: podatelna@icpf.cas.cz
ID datové schránky: 3zqnqnn

5. Způsob platby za poskytování informací:

a. bankovním převodem:

číslo účtu: 285583878 / 0300
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace nebo datum narození (DDMMRR)
zpráva pro příjemce: uveďte evidenční číslo, pod kterým byla Vaše žádost zaevidována

b. osobně v pokladně ÚCHP AV ČR v sídle instituce č. dveří 2.08

c. poštou na adresu:

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 135/1
165 00 Praha 6

6. Identifikační číslo organizace:

IČO. 67985858

7. Daňové identifikační číslo organizace:

DIČ: CZ67985858

8. Dokumenty:

Zřizovací listina

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

a. poštou: Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i., Rozvojová 135/1, 165 00 Praha 6
b. telefonicky: +420 220 390 111, +420 220 390 286
c. faxem: +420 220 920 661
d. e-mailem: icecas@icpf.cas.cz

Poskytování informací se řídí platným sezebníkem – viz bod 15

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:

Sekretariát ředitele ÚCHP AV ČR (Po – Pá: 8:00 – 11:00 h)

11. Místo, lhůta a způsob, kde podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

a. Odvolání:
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ÚCHP AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

b. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ÚCHP AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ÚCHP AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy ÚCHP AV ČR

12. Vzory formulářů:

žádost o poskytnutí informace
formulář pro podání opravného prostředku

13. Popis postupů:

Postup ÚCHP AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  :

A. ÚCHP posoudí obsah každé podané žádosti a:

a. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení – ÚCHP AV ČR žádost odloží,
b. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚCHP AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
c. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.

B. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

C. Podmínky, za kterých je ÚCHP AV ČR povinen, nebo může požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.

D. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.

14. Přehled

Právní předpisy související s činností ÚCHP AV ČR:

zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č.283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů
zákon o 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
zřizovací listina.

15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

Sazebník úhrad

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.