Strategie AV21

Posláním Akademie věd ČR je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Témata jako energetická budoucnost České republiky, zdraví občanů, umělá inteligence nebo kvalita veřejných politik představují složité okruhy problémů, jejichž řešení vyžaduje široce založený interdisciplinární výzkum, a to jak základní, tak aplikovaný.

Strategie Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy promyšlenou formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Základní programový rámec Strategie AV21 byl přijat Akademickým sněmem v prosinci 2014. Výzkumné programy Akademie věd ČR jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli pracovišť s přihlédnutím k trendům světové vědy, společenské relevanci a Národním prioritám orientovaného výzkumu.

Lidská civilizace byla vždy formována dostupností energie v různých jejích formách a je na ní životně závislá. Bez spolehlivých a dostatečných dodávek energie bychom se museli rozloučit s mnoha výdobytky civilizace, které považujeme za samozřejmé. Celosvětová spotřeba energie činí asi 580 mil. TJ ročně. Největší část vyrobené energie končí v průmyslu a dopravě.

Hlavním zdrojem energie jsou dosud fosilní paliva s podílem přibližně 83 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie sice roste, dosahuje však pouze okolo 15 %. Se stoupající spotřebou energie je tato situace dlouhodobě neudržitelná. Zdroje fosilních paliv jsou omezené a emise vznikající při jejich spalování mohou mít v dohledné době fatální dopad na klima na naší planetě. Do hry tak vstupují nové faktory a energetiku čeká v příštích desetiletích zásadní přeměna směrem k udržitelnosti. Legislativní rámec této přeměně v našich podmínkách stanovil balíček „Fit for 55“ v rámci Zelené dohody pro Evropu – závazku Evropské unie dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Výroba, transport, skladování a využívání energie ve všech jejích formách představuje složitý systém, jehož pochopení vyžaduje znalosti z mnoha vědních oborů. Probíhající změny mohou mít značné socioekonomické dopady pramenící z rizik v podobě nestability a nedostupnosti dodávek energie, vysokých cen energií nebo hrozeb pro politickou soudržnost hospodářských celků s odlišnými zájmy. V programu Udržitelná energetika spojují své síly ústavy AV ČR a jejich externí partneři z oblasti přírodních, technických a společenských věd na řešení mezioborových výzkumných výzev a dopadu probíhající přeměny energetiky na společnost.

Program pokrývá klíčové oblasti spojené s přechodem k udržitelné energetice. Obnovitelné a jaderné zdroje energie nabízejí nízkoemisní řešení potřeb primární energie. V oblasti jaderné energie je třeba hledat nová řešení pro termojadernou fúzi a zajistit bezpečnost existujících jaderných elektráren se štěpnými reaktory. Nestálost výroby energie z obnovitelných zdrojů a postupná decentralizace výroby vytváří tlak na skladování energie v dosud nevídané míře. Velkou roli v této oblasti může sehrát vodík, který je do budoucna považován za hlavní zdroj energie pro oblast dopravy. Je třeba minimalizovat vliv energetického využití paliv na životní prostředí. Pokrok v těchto oblastech vyžaduje pochopení a přijetí ze strany veřejnosti. Proto je důležitou součástí programu popularizace a přenos poznatků do vzdělávací sféry.

Webová stránka programu Udržitelná energetika

 

Zajištění dostatku potravin pro rostoucí populaci je nejdůležitější výzvou blízké budoucnosti. Jejich kritický nedostatek vyvolává vedle lidského utrpení, narušení zdravého růstu a vývoje nové generace také politickou nestabilitu a zhoršuje bezpečnostní situaci. Spolu s potřebou odvrácení této hrozby se do popředí zájmu dostávají i nároky na kvalitu potravin a efektivitu jejich produkce. Potraviny by měly být prosté škodlivých organismů a sloučenin a měly by obsahovat všechny potřebné živiny.

Většina potravin je buď rostlinného původu, nebo jsou rostliny zdrojem výživy hospodářských zvířat. Rostlinnou i živočišnou produkci však ohrožuje úbytek zemědělské půdy a měnící se klima. Řešením je pěstování nových odrůd a plemen odolných vůči původcům chorob, škůdcům, změnám vnějšího prostředí, které budou mít zvýšené výnosy a lepší kvalitu. Pokladnicí požadovaných vlastností je dědičná výbava jednobuněčných řas, planých plodin a divokých plemen. Plnému využití tohoto bohatství však brání omezené znalosti struktury, funkce a přenosu dědičné informace.

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost reaguje na tento celosvětový společensko-ekonomický problém prostřednictvím multidisciplinárních přístupů a nejmodernějších technologií, včetně metod editace genomu, které přispívají k vyšší efektivitě šlechtění a zemědělské produkce bez negativních dopadů na životní prostředí. Zaměřuje se také na prevenci některých nemocí trávicího traktu či na lepší využití mikrořas ve výživě a v produkci cenných látek. Pozornost věnuje také zbytečnému plýtvání potravinami a novým postupům pro zpracování přírodních materiálů a biologického odpadu. Programu se účastní špičkové výzkumné týmy ústavů AV ČR, které spolupracují s významnými univerzitními a rezortními pracovišti. Nové poznatky využijí šlechtitelé, podniky zabývající se produkcí a zpracováním rostlinných a živočišných produktů, státní správa a různé neziskové a pacientské organizace.

Webová stránka programu Potraviny pro budoucnost

Voda je základním předpokladem existence života, podstatným činitelem životního prostředí, jedním z klíčových přírodních zdrojů a nenahraditelnou surovinou ve většině hospodářských odvětví. Nevhodné zásahy do koloběhu či kvality vody mohou způsobit řetězce závažných následků, které v extrémních případech mohou končit i nenávratnou ztrátou některých vodních zdrojů. Ty jsou v současné době vystaveny velkému tlaku, a to díky postupující klimatické změně, nevhodnému hospodaření v krajině nebo narůstající chemizaci životního prostředí. V důsledku čehož je velmi nepravděpodobné, že jejich vydatnost a kvalita zůstane bez nutných opatření zachována i pro budoucí generace. Z těchto důvodů je velmi důležitý interdisciplinární, koordinovaný a vědeckými poznatky podpořený přístup k nakládání s vodními zdroji. Ochrana vodních zdrojů musí být obzvláště ve specifických podmínkách České republiky prvořadým společenským zájmem.

Webová stránka programu Voda pro život

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.