Na všechny události

Materiálové využití odpadů

19. října 2022 10:30 h
Ing. Ekaterina Korotenko
platforma Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/95599706064

Materiálovému využití odpadů je v poslední době věnována značná pozornost. Pokles snadno dostupných primárních zdrojů a současná politika EU zaměřená na cirkulární ekonomiku a udržitelný rozvoj zvyšují poptávku po nových sekundárních surovinách a moderních postupech a technologiích získávání cenných složek z nich. Popílek a škvára jsou vedlejšími pevnými proudy vznikajícími při spalování odpadu v zařízeních na energetické využití odpadu (ZEVO). Popílek a škvára ze ZEVO mohou sloužit jako sekundární suroviny, a to díky produkovanému množství (roční produkce škváry v ČR je 200 000 tun, popílku 20 000 tun) a vysokému obsahu cenných složek (např. železných a neželezných kovů, solí, minerálů). Přednáška představí výsledky aplikace moderních způsobů zpracování na reálné vzorky škváry a popílku ze ZEVO. V případě škváry pozornost bude zaměřena především na fyzikální způsoby separace železných a neželezných kovů, skla a minerální matrice; v případě popílku předmětem zájmu budou chemické způsoby recyklace cenných prvků (zejména Zn, Pb a Cu) a solí (chloridů K, Na a Ca).

Přednáška v rámci projektu ÚCHP Mobilita II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016920)

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.