Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů představuje klíčovou technologii pro zpracování směsného komunálního odpadu a nezbytných odpadů, které nelze recyklovat. Při procesu energetického využití odpadů vznikají pevné zbytky, konkrétně popílek a škvára, které mohou být využity jako sekundární suroviny. Naše výzkumné úsilí se soustředí na následující aspekty:

  • Zpracování a materiálové využití popílků a škváry: Zabýváme se vývojem metod pro zpracování a využití těchto pevných zbytků. V případě popílku se zaměřujeme na odstranění nebezpečných vlastností a možnosti získávání solí a kovů z něj. Pokud jde o škváru, vyvíjíme efektivní postupy pro získávání cenných složek, zejména neželezných kovů, a zkoumáme možnosti jejího využití ve stavebním průmyslu;
  • Využití odpadní technologické vody: Studujeme možnosti využití odpadní technologické vody, například pro výrobu sádrovce. Tímto způsobem přispíváme k efektivnímu využití zbytků z energetického využití odpadů a minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí.
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.