Přístrojové vybavení – Výzkumná skupina laserové chemie

Název přístroje / Výrobce (země)   Popis experimentu nebo analýzy Vyrobeno Obsluha
Pulzní IČ (TEA) CO2 Laser / Plovdivská univerzita (Bulharsko)   Laserové depozice a ablace s laditelným infračerveným zářením 9,6 až 10,6 μm, energie v pulzu až 1 J s opakovací frekvencí 1 Hz 1988 VS8
ArF UV excimerový laser ASX-750 / Semento (Estonsko)   Laserové depozice a ablace pomocí UV záření o vlnové délce 193 nm, energie v pulzu až 150 mJ s opakovací frekvencí 10 Hz 2015 VS8
Naprašovačka Q 150T ES Plus / Quorum Technologies Ltd. (UK)   Naprašování tenkých vodivých (Au, Pt, Ag, Cr) vrstev pro elektr. mikroskopii, příprava uhlíkových vrstev 2021 VS8
RF generátor Model 300 / Elite (USA)   Generace RF plazmatu 13.56 MHz s přizpůsobovacím matchboxem pro přípravu křemíkových vrstev 2020 Fajgar Koštejn
FTIR spektrometr Nicolet Avatar 360 / Thermo Scientific (USA)   Měření IČ spekter látek transmisní, reflexní či ATR technikou, základní charakterizace vibračních stavů 1997 VS8
Ramanův spektrometr Almega XR / Thermo Scientific (USA)   Měření Ramanových spekter s optickým mikroskopem (Olympus BX51, 473 nm), , základní charakterizace vibračních stavů 2007 VS8
UV-Vis spektrometr Model 1800 / Shimadzu Corp. (Japonsko)   Měření absorpčních spekter s vys. rozlišením (190 – 1100 nm), nástavec pro transmisní a reflexní mód, optický band gap 2018 Fajgar Koštejn
XPS Fotoelektronový spektrometr ESCA 3400 / Kratos (UK)   Určení povrchové stechiometrie a chem. stavů prášků a menších vzorků (s průměrem do 1 cm), odprašování povrchu Ar+ ionty (hloubkové profilování), měření valenčních spekter a band-gap 2014 Fajgar Koštejn
Skenovací elektronový mikroskop (SEM) Tescan Indusem vybavený EDX 5010 XFlash detektorem / Bruker (Německo)   Zobrazení připravovaných materiálů a určení atomárního složení vzorků (B a prvky s vyšší atom. hmotností) z hloubky až 1 μm s přesností ca 10 rel%, urychlovací napětí 5 – 30 kV 2012 Fajgar Koštejn
Práškový rentgenový difraktograf D8 Advance Eco / Bruker (Německo)   Měření fázového složení práškových tuhých vzorků a tenkých vrstev, stanovení velikosti krystalitů 1 až 100 nm, měření tloušťky tenkých vrstev do 100 nm reflexní technikou 2020 Fajgar Koštejn
Termogravimetrický systém TG209 F1 Libra / Netzsch (Německo)   Termogravimetrická analýza pro měření teplotních závislostí rozkladu látek (možnost propojení s FTIR) 2019 Jandová
Potenciostat Model 2450EC / Keithley (USA)   Slouží pro měření elektrochemických vlastností materiálů, standardní měření cyklické voltametrie, chronoamperometrie a chronovoltametrie, určování vlastností bateriových systémů pro redukci CO2 a elektrolýzu vody 2018 Koštejn Jandová
Potenciostat Autolab M101, 10A booster / Metrohm (Nizozemsko)   2021 Dytrych Koštejn
Potenciostat SP200, 20A booster / BioLogic (Nizozemsko)   2021 Dytrych Koštejn
Fluorescenční mikroskop AF3T / Arsenal (ČR)   Fluorescenční a optická mikroskopie, možnost spojení s UV-Vis spektrometrem pro měření fluorescenčních spekter 2003 VS8
Metalografický mikroskop AM2T / Arsenal (ČR)   Metalografická analýza povrchů 2003 VS8
Infračervený mikroskop MMax / Pike Technologies (USA)   Měření IČ spekter Ge ATR technikou ve spojení s FTIR spektrometrem 2017 Fajgar Koštějn
UV-Vis vláknový spektrometr Model 2000 / Ocean Optics (USA)   Měření emisních spekter 200 – 800 nm 2004 Fajgar Koštějn
UV-Vis vláknový spektrometr Model 4000HR / Ocean Optics (USA)   Měření emisních spekter s vysokým rozlišením 230 – 300 nm 2010 Fajgar Koštějn
         
         
         
         
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.