Na všechny projekty

Nové nanomateriály pro separaci iontů

Anotace:

V supramolekulární chemii má design a syntéza receptorů pro anionty již mnohaletou tradici, která pramení z faktu, že řada biologicky významných struktur a také polutantů životního prostředí má povahu aniontů. Ačkoli v posledních letech byla připravena řada velmi selektivních a účinných receptorů aniontů, práce zabývající se jejich praktickou využitelností nejsou příliš časté. Tento projekt si klade za cíl navrhnout a syntetizovat receptory ukotvené na dendrimery. Toto spojení senzorické části s objemnou dendritickou částí slibuje nejen multiplikaci vazebných míst, ale i snadnou separovatelnost vzniklých komplexů z roztoku, např. metodami nanofiltrace. Tato skutečnost by měla umožnit oddělovat např. fosfáty nebo karboxyláty z vodného prostředí nebo dělit enantiomery medicinálně významných látek. Počítá se také s rozpracováním metodiky recyklace receptorů použitých pro tyto separace.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.