Na všechny články

Škvára ze ZEVO jako surovina

Škvára, jakožto druhotný zdroj surovin, je dlouhodobým výzkumným tématem Oddělení environmentálního inženýrství. Škvára je hlavní pevný zbytek z energetického využití odpadů, ze kterého lze získávat např. různé kovy, neboť obsahuje až 15% železných a 5% neželezných kovů. Minerální zbytek po separaci kovů lze využít ve stavebním průmyslu. Celková roční produkce škváry je v Evropě přitom až 20 milionu tun. Alternativní text

Dr. Šyc spolu s mezinárodním vědeckým týmem z Německa, Dánska a Itálie v rámci projektu COST Action Minea vypracoval kritickou rešerši state-of-the art v oblasti získávání kovů, která byla publikována v prestižním vědeckém časopise Journal of Hazardous Materials. Článek sumarizuje materiálové a chemické složení škváry a kriticky analyzuje nezbytné kroky pro dosažení účinné separace kovů. Analýza zahrnuje všechny kroky předúpravy i jednotlivé separační kroky a postupy. V neposlední řadě jsou představeny jednotlivé koncepce technologických linek separace včetně příkladů a bilančních dat z jejich provozu. Článek jako celek tak sumarizuje nejlepší dostupnou praxi při separaci kovů ze škváry a ukazuje jak jí dosáhnout.

Šyc, M., Simon, F.G., Hykš, J., Braga, D., Biganzoli, L., Costa, G., Funari, V., Grosso, M. Metal recovery from incineration bottom ash: State-of-the-art and recent developments. Journal of Hazardous Materials. 2020, 393, 122433. ISSN 0304-3894.
DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.122433

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.