Fázové přechody a tvary kapek nad hydrofilními proužky

Uvažujeme adsorpci tekutiny na rovinné stěně vzorkované proužkem o šířce L hydrofilního materiálu, který je obklopen materiálem ve stavu částečného smáčení. Předpokládáme, že pokud by šířka L byla nekonečná, vykazovala by stěna fázový přechod smáčení prvního řádu při teplotě Tw a odpovídající fázovou křivku předsmáčení. Pro konečné šířky L a) určíme posun konečné velikosti  teploty smáčení Tw(L), b) odvodíme rovnici, analogickou Kelvinově rovnici pro kapilární kondenzaci, pro posun křivky předsmáčení, c) ukážeme škálování a konformně invariantní vlastnosti kapek kondenzované kapaliny ležících nad pruhem .  Dále poukážeme na analogie mezi těmito předpověďmi a těmi pro kapilární kondenzaci  mezi paralelními deskami a tyto výsledky testujeme numericky pomocí mikroskopické nelokální klasické teorie funkcionálu hustoty.

  • M. Pospíšil, A. O. Parry, A. Malijevský, Fázové přechody a tvary kapek nad hydrofilními proužky, J. Mol. Liq. 381, 121834, 2023. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.