Na všechny události

Vybrané metody pro recyklaci fosforu z čistírenského kalu

16. června 2021 13:25 h
Ing. Jaroslav Moško, Ph.D.
platform Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/95751920910

Fosfor je kritická komodita, která byla zapsána na seznam kritických surovin pro EU a v rámci cirkulární ekonomiky se proto uvažuje o jeho zpětném získávání z odpadních materiálů. Jedním z materiálů (odpadů) bohatých na fosfor je čistírenský kal, který v sušině běžně obsahuje 2–4 hm. % fosforu. Běžně se čistírenský kal využívá na půdu jako hnojivo a fosfor obsažený v kalu se tak přirozeně recykluje, ovšem takovéto využití kalu je limitováno požadavkem na kvalitu, zejména s ohledem na polutanty obsažené v kalu, kterými jsou těžké kovy, různé organické polutanty, zejména PPCP (Pharmaceuticals & Personal Care Products – farmaceutika, kosmetika, hormony apod.) a POP (persistentní organické polutanty), a mikroplasty. Vhodným způsobem úpravy kalu pro recyklaci fosforu se tak jeví jeho termochemické zpracování např. procesy spalování či pyrolýzy s následným přepracováním či přímým využitím vzniklých pevných zbytků (popel, sludge‑char), kterým se věnuje tato práce. Dalšími výhodami termochemického zpracování kalů jsou význačné snížení hmotnosti a objemu kalu, zakoncentrování fosforu, úplná stabilizace a hygienizace kalu, destrukce prakticky veškerých organických látek a plastů, kombinovaná výroba užitného tepla/elektrické energie a popela/sludge-charu bohatého na fosfor.

 

Přednáška v rámci projektu ÚCHP Mobilita II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016920)

EU MŠMT

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.