Na všechny články

Využití pevných zbytků ze ZEVO

Jedním z důležitých směrů našeho ústavu jsou odpady a vývoj efektivních postupů pro jejich zpracování. V rámci této komplexní problematiky se zabýváme mimo jiné i využitím pevných zbytků z energetického využití odpadů, a to v Oddělení environmentálního inženýrství pod vedením Michala Šyce. Naše aktivity v této oblasti jsme stručně představili v popularizačním článku Poklady z popela v časopise A / Věda a výzkum Akademie věd ČR.

Cílem našeho výzkumu je efektivní získávání neželezných kovů ze škváry jako hlavního pevného zbytku z energetického využití odpadů. Z jedné tuny odpadu vznikne 200-250 kg škváry, která obsahuje až 10 % železných a 4 % neželezných kovů (zejména hliník, který tvoří až ¾ těchto kovů). Železo je možné získávat relativně snadno pomocí magnetické separace. Účinné získávání neželezných kovů představuje mnohem náročnější a komplikovanější proces a škváru je nutné nejdříve v několika krocích upravit před finální separací na separátoru vířivých proudů. Jemné částice škváry pak obsahují vyšší podíl těžkých neželezných kovů, a to včetně kovů vzácných, jejichž získávání je jednou z výzev pro současný výzkum. Separace těchto kovů má kromě ekonomických přínosů i značné environmentální přínosy, neboť například primární produkce hliníku je proces zatížený výraznou uhlíkovou stopou.

Druhým pevným odpadem z energetického využití odpadů je popílek. Ten má charakter nebezpečného odpadu, protože obsahuje vysoký podíl rozpustných solí, těžkých kovů či organických látek. Nicméně i popílek může sloužit jako zdroj pro získávání kovů (zejména zinku) či solí. Získávání cenných složek z popílku představuje oproti separaci ze škváry mnohem komplexnější problém a je nutné využit chemické metody, jako je například loužení. Vývoj těchto metod je jedním z cílů i našeho výzkumu.

Více o tématu je možné se dozvědět i zde

  • Korotenko E., Šyc M., Jadrný, J. Moderní postupy zpracování popílku ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky. Odpadové fórum. 2019, 20(6), 16-157. ISSN 1212-7779.
  • Baloch T., Šyc M. Moderní přístupy ke škvárovému hospodářství v ZEVO. Odpadové fórum. 2019, 20(6), 14-15. ISSN 1212-7779.
  • Šyc M., Hykš J. Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky. Odpady, 2019, 1, 22-23, ISSN 1210-4922
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.