Na všechny události

Helikální bis-rutheniový komplex jako chiroptický redoxní přepínač

18. listopadu 2021 14:00 h
Ing. Martin Kos, Ph.D.
platforma Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/98850077354

V přednášce bude detailně popsána syntéza nových aza[n]helicenů obsahujících 4 – 7 aromatických jader a také fotofyzikální a chiroptické vlastnosti těchto molekul. Nové sloučeniny byly připraveny pomocí modifikované Malloryho reakce za použití aromatických iminů jako prekurzorů. Takto vznikly nové, helikální 2,2′-bipyridinové ligandy byly koordinovány na Ru(bipy)22+ jednotky za vzniku [RuL(bipy)2]2+ nebo [Ru2L′(bipy)4]4+ komplexu kde L a L′ jsou nové aza[n]heliceny. Koordinací k Ru(bipy)22+ vznikly i diastereomerně a enantiomerně čisté formy komplexů, jejichž topologie a stereochemie byla následně studována pomocí rentgenové krystalografie. Zajímavým zjištěním bylo, že koordinací helicenového ligandu k Ru2+ vzniká na konci helicenu další spirálovitý útvar, který ve svém skeletu obsahuje i koordinovaný kov. Tyto útvary byly označeny jako ruthena-heliceny. Následně byly zkoumány fotofyzikální, chiroptické ale i redoxní vlastnosti těchto komplexů. Mezi nejzajímavější výsledky patřilo zjištění, že u bis-rutheniového komplexu dochází ke značné změně absorpce cirkulárně polarizovaného světla mezi jeho oxidovanou a redukovanou formou Ru3+/Ru2+. Největší změna byla pozorována při vlnové délce 290 nm, kdy docházelo dokonce ke změně znaménka. Proces je plně reverzibilní, jak bylo potvrzeno během 10 cyklů, aniž došlo ke snížení intenzity odezvy. Bis-rutheniový komplex diaza[7]helicenu se tedy chová jako chiroptický Ru3+/Ru2+ redoxní přepínač.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.