Na všechny články

Interní grantová agentura podpoří v roce 2024 čtyři studentské projekty

V našem ústavu podporujeme samostatný výzkum doktorandů prostřednictvím Interní grantové agentury. Studenti mohou soutěžit až o 50 tisíc korun na pokrytí materiálních nákladů, k realizaci experimentů nebo na cestovní náklady na cestu doktoranda na konferenci.

Držitelé grantů IGA 2024. Zleva Mark Terentyak, Kateřina Nyklíčková, Natalie Jaklová a Antonín Šperlich

 

Od 1. ledna 2024 byly podpořeny čtyři projekty, které budou řešeny následujících dvanáct měsíců, tedy do konce tohoto roku:

  1. Natalie Jaklová: Kontinualizace syntézy Trazodonu v systému pevná látka–kapalina pomocí mikroreaktorů

Mgr. Natalie Jaklová absolvovala v letech 2019-2021 magisterské studium na PřF UK Praha obor Medicinální chemie. Od roku 2021 pracuje na ÚCHP ve Výzkumné skupině mikroreaktorů a je ve třetím ročníku doktorského studia oboru Chemie a chemické technologie (Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha) pod vedením školitele doc. Dr. Ing. Petra Klusoně, DSc. a školitele specialisty Ing. Petra Stavárka, Ph.D. Název její disertační práce je Využití mikroreaktorů pro studium reakcí v oblasti přípravy a výroby speciálních chemikálií.

Navržený projekt vychází z předchozí studie kontinualizace N-alkylační reakce za podmínek katalýzy fázovým přenosem. Zatímco již převedená reakce probíhá v prostředí kapalina–kapalina, nový přístup projektu spočívá v provádění této reakce v průtočné aparatuře v prostředí pevná látka–kapalina. Cílem projektu bude ověření získaných postupů a poznatků aplikací na syntézu léčiva Trazodon.

 

 

2. Kateřina Nyklíčková: Vliv geometrických parametrů 3D strukturovaného lože na hydrodynamické charakteristiky zkrápěného reaktoru

Ing. Kateřina Nyklíčková absolvovala v letech 2021-2023 magisterské studium na FCHI, VŠCHT Praha obor Chemické inženýrství a bioinženýrství. Od roku 2023 pracuje na ÚCHP ve Výzkumné skupině mikroreaktorů a je v prvním ročníku doktorského studia oboru Chemické a procesní inženýrství (Ústav chemického inženýrství, FCHI, VŠCHT Praha) pod vedením školitele Ing. Petra Stavárka, Ph.D. Název její disertační práce je Studium transportních vlastností 3D strukturovaných materiálů v závislosti na jejich topologii a geometrii.

Navržený projekt je zaměřen na studium vlivu geometrických parametrů 3D strukturovaných loží zkrápěného reaktoru na hydrodynamické charakteristiky za podmínek jednofázového a dvoufázového toku. Toto navazuje na předešlou experimentální studii parametrického souboru POCS struktur s cílem doplnit výsledky získané pomocí počítačových CFD simulací a umožnit detailnější porozumění vlivu jednotlivých geometrických parametrů na charakter toku.

 

3. Antonín Šperlich: Využití hustotního separátoru pro produkci plastových pevných paliv z odpadních elektronických zařízení

Ing. Antonín Šperlich absolvoval v letech 2019-2021 magisterské studium na FCHI, VŠCHT Praha obor Chemické inženýrství a bioinženýrství. Od roku 2022 pracuje na ÚCHP ve Výzkumné skupině odpadového hospodářství a udržitelných technologií a je ve druhém ročníku doktorského studia oboru Energie a paliva (Ústav energetiky, FTOP, VŠCHT Praha) pod vedením školitele Ing. Michala Šyce, Ph.D. Název jeho disertační práce je Znovuzískávání cenných látek z odpadů s nízkým obsahem kovů.

Navržený projekt se zabývá problematikou, kdy při zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) vzniká velké množství plastů, které je obtížné recyklovat. Tyto plasty by mohly být použity jako tuhé palivo, ale musí být předem vytříděny. Cílem je vyhodnotit využití zařízení LARCODEMS (typ hustotního separátoru) pro selektivní separaci plastů a také určit vliv separačních médií na účinnost separace za účelem produkce nehalogenovaných plastů využitelných jako tuhá paliva.

 

 

4. Mark Terentyak: Vliv složení kultivačního média na rozpustnost plynů a přenos hmoty v probublávané koloně

Ing. Mark Terentyak absolvoval v letech 2020-2022 magisterské studium na FPBT, VŠCHT Praha obor Biotechnologie a bioinženýrství. Od roku 2022 pracuje na ÚCHP ve Výzkumné skupině vícefázových reaktorů a je ve druhém ročníku doktorského studia oboru Biotechnologie (Ústav biotechnologie, FPBT, VŠCHT Praha) pod vedením školitelky Ing. Márii Zedníkové, Ph.D. a školitele specialisty Dr. Sandry Kordač Orvalho, Ph.D. Název jeho disertační práce je Vliv fyzikálních vlastností média na přenos kyslíku v probublávaném bioreaktoru.

Navržený projekt souvisí s rozpustností plynů a jejich přenosem mezi fázemi, kdy složení kultivačního média je klíčovým prvkem kultivace, které ovlivňuje růst buněk, přenos hmoty a ekonomiku celého procesu. Cílem projektu je popis vlivu složení média na přenos hmoty v probublávané koloně a vytvoření jednoduchého modelu, který by dokázal predikovat rozpustnost plynů v médiích v závislosti na jejich složení.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.