Na všechny události

Membránové separace pro (blízkou) budoucnost

4. října 2023 13 h
Ing. Petr Stanovský, Ph.D.
Velká zasedací místnost

Membránové separace plynů a par představují jednu z cest, které mohou přispět k dekarbonizaci a energetické optimalizaci současných výrobních technologií. Dlouhodobě se zabýváme separací plynných směsí, především úpravou surového bioplynu z různých zdrojů pro získání alternativního paliva – CNG, a možnostmi záchytu oxidu uhličitého ze spalin, které má aplikační potenciál u produkčních malovýrob (spalovny odpadů, výroby oceli, vápence, cementu apod.), s ohledem na růstem ceny emisních povolenek a přísnějších emisních limitů. Separace plynů studujeme, jak u komerčně dostupných membrán, tak i vlastních membrán v různých formách, jež jsou připravovány v naší laboratoři nebo ve spolupráci s pracovišti v ČR či zahraničí. Zkoumáme transportní a separační vlastnosti převážně polymerních membrán např. polymery s vnitřní mikroporozitou, membrány s cílenou povrchovou úpravou, se zakotvenými iontovými kapalinami nebo vodou zbotnalé kompozitní filmy, a to i u komplexních směsí. U separace organických par polymerními membránami je náš výzkum zaměřen na studium vlivu fyzikálně-chemických strukturálních charakteristik organických látek na jejich transport skrze membránu a interakci s funkčními aditivy, např. iontovými kapalinami. Současně zkoumáme použití výpočetních metod na nepřímé zjišťování parametrů obtížně zjistitelných charakteristik při separacích. V neposlední řadě se věnujeme separaci chirálních látek s pomocí membrán, a to jak experimentálně, tak i numericky pro lepší pochopení klíčových faktorů selektivity.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.