Na všechny aktuality

ÚCHP získal projekty v TAČR

Získali jsme celkem dva projekty v 2. veřejné soutěži programu TAČR (Národní centra kompetence), a to jako hlavní příjemce a spolupříjemce.

1) Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost (TN02000044), řešitelkou je Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc. z Výzkumné skupiny heterogenní katalýzy a reakčního inženýrství, dalšími spolupříjemci jsou Botanický ústav AV ČR, v.v.i., ČZU v Praze, ČVUT v Praze, MÚ AV ČR, v.v.i., ORLEN UniCRE a.s., UP v Olomouci, ÚVGZ AV ČR, v.v.i., VŠCHT v Praze, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., BRIKLIS, spol. s r. o., EcoFuel Laboratories, spol. s r. o., PAPEK s.r.o., První Jílovská, a.s., RABBIT Trhový Štěpánov, a.s., REMA Systém, a.s., Sev.en Inntech a.s., TERAMED, s.r.o., TRISOL farm s.r.o., a WEEE, a.s.

Cílem jsou nové produkty z obnovitelných zdrojů v návaznosti na strategii oběhového hospodářství využívající ekologicky šetrné technologie řešící jednotlivé prvky EGD týkající se aktuálních společenských a ekologických problémů. Efektivní využití odpadů pocházejících ze zemědělství, živočišné výroby či lesnictví i různých vyřazených staveb, elektrozařízení a plastů k získávání biostimulantů ze zeleného hydrolyzátu z živočišných odpadů, zemědělské rekultivace skládek směsným biouhlem s biostimulanty pro rychle rostoucí dřeviny, nové biopesticidy pro náhradu chemických pesticidů; katalyzátory pro syntézu petrochemických látek z etanolu na bázi lignocelulózových materiálů, ropné produkty z kompletní recyklace plastů, zelená energie opětovným využitím vyřazených solárních panelů atd.

2) Národní centrum pro energetiku II (TN02000025), spoluřešitelem je Ing. Michal Šyc, Ph.D. z Výzkumné skupiny odpadového hospodářství a udržitelných technologií, hlavním přijemcem je VŠB-TUO, dalšími spolupříjemci jsou Veolia Energie ČR, a.s., Vyncke s.r.o., ČEPS, a.s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., ATEKO a.s., ČVUT v Praze, ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ, a. s., Doosan Škoda Power s.r.o., EG.D, a.s., EGC – EnerGoConsult ČB s.r.o., Energotrans, a.s., HEGAs, s.r.o., ORGREZ, a.s., Pražské služby, a.s., Provyko s.r.o., RMT s.r.o., ROMOTOP spol. s r. o., SIAD Czech spol. s r.o., SMOLO a.s., TEDOM a.s., ÚJV Řež, a. s., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., ÚVGZ AV ČR, v. v. i., Ventos Energy Solutions, a.s., VUT v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, ZAT a.s., VŠCHT v Praze, MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s., ČEPRO, a.s., a TMV SS spol. s r.o.

Cílem projektu je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou, nejadernou a udržitelnou energetiku pro zajištění energetické a surovinové nezávislosti ČR prostřednictvím VaV metod, materiálů a technologií, včetně analýzy socio-ekonomického dopadu implementace nových vědeckých poznatků s navazujícími doporučeními na legislativní opatření. Zaměření projektu je v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni (Green Deal, Fit for 55) pro naplnění závazků ČR snížit emise skleníkových plynů. Tento ambiciózní cíl bude realizován ve spolupráci výzkumných organizací a inovačních lídrů moderní energetiky s využitím sdílení unikátního laboratorního zázemí a know-how odborných týmů prostřednictvím řešení společných projektů.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.