CuSix katoda pro elektrochemický systém na redukci CO2

CVD depoziční metoda byla použita na přípravu katody ze silicidu mědi CuxSi (3<x<5). Butylsilan BuSiH3 procházel v křemenné trubce nad Cu substrátem a byl tepelně rozkládán při teplotě 550 °C a tlaku 300-400 Pa a vytvářel pórézní strukturu ze silicidu mědi a nanostruktury s převážně nano- a mikrodráty. Při různých průtocích prekursoru narostly dvě různé varianty katalyzátoru – jeden měl na sobě narostlou vrstvu SiCx, zatímco druhý ne. Obě varianty si uchovaly katalytickou aktivitu bez podstatného snížení i po 720 hodinách elektrochemického měření. CuxSi katalyzátor vykázal vysokou selektivitu vůči etanolu (~79 %) v neutrálním elektrolytu nasyceném CO2 a vysokou selektivitu vůči kyselině octové (~72 %) v alkalickém prostředí.

  • Dřínek V., Dytrych P., Fajgar R., Klementová M., Kupčík J., Kopeček J., Svora P., Koštejn M., Jandová V., Soukup K., Beranek R.: A robust and high performance copper silicide catalyst for electrochemical CO2 reduction. Materials Advances, 2024. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.