Identifikace zdrojů atmosférického aerosolu pomocí receptorového modelování

Další oblast výzkumu OCHFA je soustředěna na identifikací zdrojů velikostně rozlišeného atmosférického aerosolu (AA) na základě dat hmotnostních koncentrací, chemického složení a početního rozdělení velikosti částic. Pro vysvětlení časových a prostorových změn kvality ovzduší je vhodná aplikace receptorových modelů využívajících dat chemických a fyzikálních charakteristik AA v místě měření, receptoru, v kombinaci s daty meteorologických a jiných vhodných ukazatelů. Receptorové modelování zdrojů AA metodou faktorové analýzy (FA) umožňuje odhadnout počet a složení zdrojů, stejně jako jejich podíl na receptoru. Řádná identifikace zdrojů AA je nezbytná pro kvalifikované rozhodování při řízení kvality ovzduší. V rámci výzkumu jsou identifikovány antropogenní zdroje AA s využitím online a offline měřicích metod a pokročilého receptorového modelování. Výsledky receptorového modelování umožňují zhodnotit dlouhodobý vývoj příspěvku jednotlivých zdrojů AA na kvalitu ovzduší dané lokality, a postihnout prostorovou variabilitu zdrojů AA většího územního celku a časovou variabilitu zdrojů AA na vybrané lokalitě.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.