Separace kapalných směsí

Studium separace kapalných směsí je realizováno ve unikátních „home-made“ pervaporačních a perstrakčních aparaturách. Zatímco pervaporací lze separovat různé kapalné směsi včetně azeotropů, cílem perstrakčních experimentů je získání enantiomerně čisté sloučeniny a záchyt různých léčiv z vody. Výzkum probíhá ve dvou rovinách, a to experimentálním stanovením transportních a separačních vlastností na membránách s vhodnými selektory,  a současně také teoreticky, kde se přímo využívá modelování pomocí molekulární dynamiky pro pochopení elementárních kroků separace na zkoumaných selektorech a vlivu dalších parametrů procesu (polarita rozpouštědel, pH, aj.).

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.