Materiálové a energetické využití odpadní biomasy

Kromě spalování se věnujeme i problematice pyrolýzy a zplyňování pevných paliv na produkty s vyšší přidanou hodnotou, na objasnění vlivu procesních podmínek na kvalitu plynných a pevných produktů, či vývoji metod pro čištění plynných produktů. V této oblasti je v poslední době stěžejní téma zplyňování dřevní biomasy s produkcí biocharu jako půdního suplementu či adsorbentu znečišťujících látek, a téma zpracování čistírenských kalů procesy pyrolýzy a spalování s následným využitím pevných produktů, např. pro jejich použití jako pomocné půdní látky (pyrolýza) či k znovuzískávání fosforu (spalování).

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.