Fluidní zplyňování biomasy

V rámci řady projektů základního i aplikovaného výzkumu byl zkoumán vliv podmínek na zplyňování biomasy ve stacionární fluidní vrstvě. Jednou ze zkoumaných problematik byl například vliv poměru katalyticky působícího oxidu vápenatého a inertního křemenného písku ve fluidním loži zplyňovacího generátoru při autotermním zplyňování biomasy za použití směsi CO2+O2 jako zplyňovacího média. Vliv koncentrace oxidu vápenatého ve fluidním loži pro zplyňování biomasy tímto zplyňovacím médiem byl porovnán s použitím běžně používaného zplyňovacího média H2O+O2. Zatímco při použití H2O+O2 byla dostatečná koncentrace katalytického oxidu vápenatého ve fluidním loži 50 %, při použití CO2+O2 bylo dosaženo optimálních výsledků až při použití čistého CaO ve fluidním loži. Katalytický vliv CaO ve fluidním loži měl v tomto případě za následek 8,7 násobné snížení množství dehtu ve vyrobeném syntézním plynu a snížení kondenzační teploty dehtů o 124 °C na 71 °C.

  • Fuel 117, 198-205, 2014. DOI
  • Energy Fuels 30(5), 4065-4071, 2016. DOI
  • Fuel 210, 605-610, 2017. DOI
  • Appl. Energy 217, 361-368, 2018. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.