Vliv přídavku manganu do oxidů Ni-Cu na jejich vlastnosti a aktivitu při oxidaci těkavých organických látek

Oxidy přechodných kovů jsou vhodné pro redukci škodlivých těkavých organických sloučenin ve vzduchu pomocí totální katalytické oxidace. Byl zkoumán vliv přídavku Mn do oxidů Ni-Cu s cílem určit optimální složení kationtů pro dosažení vysoké katalytické účinnosti. Přídavek Mn k oxidům Ni-Cu vedl ke vzniku směsných oxidů Ni-Cu-Mn se spinelovou strukturou a směsných oxidů Ni-Mn. Se zvyšující se koncentrací Mn se zvyšovala koncentrace kyslíku vázaného na kov, zatímco koncentrace kyslíkových vakancí mírně klesala. Byla zjištěna lineární korelace mezi povrchovou koncentrací kyslíkových vakancí a specifickými reakčními rychlostmi v oxidaci ethanolu a toluenu.

  • Jirátová K., Babii T., Balabánová J., Koštejn M., Maixner J., Topka P., Kovanda F.: Effect of manganese addition to Ni-Cu oxides on properties and activity in the oxidation of volatile organic compounds. Catal. Today 429(1 Mar), 114463, 2024. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.