Na všechny aktuality

ÚCHP získal tři GAČR projekty

Získali jsme tři standardní projekty v programu GAČR jako hlavní příjemce:

1) Odstraňování znečišťujících látek z průmyslových plynů pomocí nových specifických poly-iontových kapalných membrán: experimenty a modelování (24-10288S, P106), řešitelem je Doc. Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. z Výzkumné skupiny membránových separací, spoluřešitelem je Prof. Ing. Karel Friess, Ph.D. z FCHI VŠCHT v Praze. Cílem projektu je výzkum nových efektivních separačních membrán na bázi poly-iontových kapalných materiálů pro separaci CO2, SO2 a vodní páry ze vzduchu, i modelování separačního procesu pomocí molekulární dynamiky.

2) Kritická studie vlivu mezní vrstvy na přízemní vs stožárová měření atmosférického aerosolu (24-10768S, P109), řešitelem je Dr. Ing. Vladimír Ždímal z Výzkumné skupiny chemie a fyziky aerosolů, spoluřešitelem je RNDr. Roman Prokeš, Ph.D. z CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Cílem projektu je poskytnout důležité poznatky o reprezentativnosti konvenčních pozemních měření vlastností atmosférického aerosolu v mezní vrstvě planety a nad ní, což umožní přehodnotit předchozí dlouhodobé strategie odběru vzorků používané po celém světě.

3) Příprava (poly)aromatických sloučenin obsahujících fosfininový kruh (24-11312S, P207), řešitelem je Dr. Ing. Vladimír Církva z Výzkumné skupiny pokročilých materiálů a organické syntézy. Cílem projektu je optimalizace syntézy různě substituovaných fosfanaftalenů a příprava fosforových polyaromátů na bázi fenacenu, helicenu a nanografenu, a porovnání fyzikálně-chemických vlastností připravených látek s fosfininovým kruhem s jejich uhlíkovými analogy.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.