Chemické vědy

Chemické vědy se na ÚCHP pěstují od jeho založení a mají u nás dlouholetou tradici. Jsme jeden ze šesti ústavů chemické sekce Akademie věd ČR. V chemických vědách spolupracujeme s řadou vysokých škol, kde se podílíme na výuce, působíme jako školicí pracoviště pro doktorandy a spolupracujeme i s aplikační sférou.

Studium v oboru organické chemie na ÚCHP probíhá ve dvou vědeckých skupinách. Výzkumná skupina pokročilých materiálů a organické syntézy se zabývá převážně fotochemickou syntézou polycyklických aromatických uhlovodíků jako jsou především heliceny a fenaceny. Základní sloučeniny jsou následně derivatizovány za účelem zlepšení jejich optických a elektronických vlastností, které jsou následně testovány pro různé aplikace v nejrůznějších odvětvích výzkumu. Výzkumná skupina bioorganické chemie a biomateriálů se mimo jiné zaměřuje na přípravu fluorovaných sacharidů, glykosidů a jejich multivalentních analogů, které nacházejí uplatnění v glykobiologii jako inhibitory enzymů, modelové molekuly pro studium interakcí sacharidů s proteiny a jako látky modifikující celulární glykom. Druhým z klíčových témat oddělení je návrh a příprava nových dendrimerů, dendritických a hypervětvených molekul a molekulárních útvarů s přesně definovanou strukturou. Tyto makromolekuly jsou dále studovány jako nosiče léčiv, nevirové vektory terapeutických úseků siRNA/DNA nebo jako komponenty pokročilých kompozitních materiálů.

Studium v oboru fyzikální chemie na ÚCHP probíhá ve Výzkumné skupině molekulárního a mesoskopického modelování, kde se studují komplexní fluidní systémy v objemové fázi a nanoprostoru při rovnovážných a nerovnovážných podmínkách. Počítačové modelování na molekulární a mesoskopické úrovni zde slouží jako komplementární nástroj k reálným experimentům a nachází tak uplatnění v chemickém a materiálovém inženýrství, protože ozřejmuje vztah mezi mikrostrukturou systémů a jejich makroskopickým chováním.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.