Na všechna Oddělení

Výzkumná skupina katalýzy a reakčního inženýrství

Tradičně provádíme výzkum v oblasti inženýrství heterogenní katalýzy prostřednictvím vývoje katalyzátorů, návrhu katalytických reaktorů, vyhodnocení fenomenologické kinetiky a komplexní charakterizace mikrostruktury katalyzátorů. Zvláštní důraz je kladen na vývoj nových katalyzátorů a katalytických nosičů zaměřený na průmyslové aplikace pro společensky odpovědnou produkci chemických látek (např. Guerbetova reakce bioethanolu a biobutanolu nebo přímý katalytický rozklad sulfanu jako hlavní složky odpadního rafinérského plynu). Rovněž se zabýváme přípravou a komplexním studiem polymerních nanovlákenných katalyzátorů připravených technikou elektrostatického zvlákňování a jejich využitím především pro reakce v plynné fázi (např. v ochraně ovzduší prostřednictvím úplné katalytické oxidace těkavých organických látek). Odstraňování široké škály kontaminantů (např. farmak ovlivňujících lidský hormonální systém) z vod pomocí vhodně zvolených sorbentů a/nebo fotokatalyticky, patří rovněž mezi klíčová výzkumná témata, která se v rámci výzkumné skupiny řadu let úspěšně rozvíjejí. V neposlední řadě Laboratoř texturního střediska se zabývá studiem mikrostrukturních vlastností (texturní analýza a stanovení efektivních transportních vlastností) porézních látek především s komplikovanou (hierarchizovanou) porozitou.

Přístrojové vybavení

Technická katalýza pro společensky odpovědnou výrobu

 • katalyzátory na bázi polymerních nanovlákenných nosičů připravených technikou elektrostatického zvlákňování pro reakce v plynné i kapalné fázi (eliminace polutantů, syntéza chemických specialit)
 • nosičové katalyzátory pro hydrogenační rafinaci paliv, Guerbetovu reakci a katalytický rozklad sulfanu

 

Typický mikrosnímek nanovlákenného katalyzátorového nosiče

Fyzikálně-chemické procesy pro ochranu životního prostředí

 • katalyzátory pro úplnou oxidaci těkavých organických látek
 • pokročilé fyzikálně-chemické metody pro odstraňování polutantů z vod
 • sorbenty s hierarchizovanou strukturou pro odstraňování kontaminantů
 • fotokatalyzátory pro odstraňování polutantů z vod

Aktivita katalyzátorů připravených magnetronovým naprašováním a elektrochemickou depozicí v oxidaci etanolu

Charakterizace mikrostrukturních vlastností porézních látek s komplikovanou (hierarchickou) porozitou

 • pokročilá texturní analýza porézních látek za využití nejmodernější výpočetních přístupů založených na teorii funkcionálu hustoty (DFT, NLDFT, QSDFT)
 • určování efektivních transportních vlastností pórovitých látek v plynné i kapalné fázi
 • měření vysokotlakých adsorpčních izoterem na materiálech vhodných pro skladování plynů (H2, CO2, CH4)

 

Distribuce velikosti pórů z měření fyzikální adsorpce argonu za teploty 87 K

Vliv přídavku manganu do oxidů Ni-Cu na jejich vlastnosti a aktivitu při oxidaci těkavých organických látek

Oxidy přechodných kovů jsou vhodné pro redukci škodlivých těkavých organických sloučenin ve vzduchu pomocí totální katalytické oxidace. Byl zkoumán vliv přídavku Mn do oxidů Ni-Cu s cílem určit optimální složení kationtů pro dosažení vysoké katalytické účinnosti. Přídavek Mn k oxidům Ni-Cu vedl ke vzniku směsných oxidů Ni-Cu-Mn se spinelovou strukturou a směsných oxidů Ni-Mn. Se zvyšující se koncentrací Mn se zvyšovala koncentrace kyslíku vázaného na kov, zatímco koncentrace kyslíkových vakancí mírně klesala. Byla zjištěna lineární korelace mezi povrchovou koncentrací kyslíkových vakancí a specifickými reakčními rychlostmi v oxidaci ethanolu a toluenu.

 • Jirátová K., Babii T., Balabánová J., Koštejn M., Maixner J., Topka P., Kovanda F.: Effect of manganese addition to Ni-Cu oxides on properties and activity in the oxidation of volatile organic compounds. Catal. Today 429(1 Mar), 114463, 2024. DOI

Dioxiny a furany v biocharech, hydrocharech a torefikátech vyrobených termochemickou přeměnou biomasy

Přeměna surové biomasy na hodnotné produkty chrání životní prostředí, zlepšuje ekonomiku a pomáhá řešit změnu klimatu tím, že snižuje poptávku po zdrojích a produkci odpadu. Termochemické zpracování je běžnou metodou výroby biocharu, hydrocharu a torefikátů z biomasy a organických odpadů, při níž mohou vznikat také dioxiny a furany, což následně omezuje používání termochemicky upravených biocharů. V této práci podáváme přehled o přítomnosti dioxinů a furanů v materiálech vyrobených hydrotermální karbonizací, torefakcí a pyrolýzou pod vlivem teploty, doby zdržení, rychlosti ohřevu, tlaku a typu vstupní suroviny. Koncentrace dioxinů a furanů byly většinou nižší než 20 ng celkového toxického ekvivalentu na kilogram (TEQ kg-1), přičemž nejvyšší hodnota 113 ng TEQ kg-1 byla zjištěna ve více než 100 vzorcích různých typů biocharů.

 • Sobol L., Dyjakon A., Soukup K.: Dioxins and furans in biochars, hydrochars and torreficates produced by thermochemical conversion of biomass: a review. Environ. Chem. Lett. 21, 2225-2249, 2023. DOI

Vliv lithia na NiMo/Al2O3 katalyzátory pro hydrogenaci připravené z heteropolysloučenin

V poslední době je žádaná současná hydrogenační úprava různých ropných frakcí a rostlinných surovin. Nikl-molybdenové katalyzátory mohou být v těchto procesech aktivní. Proto byly připraveny NiMo oxidové katalyzátory impregnací hlinitého nosiče Andersonovou molybdenovou solí a uhličitanem lithným. Připravené katalyzátory byly testovány při hydrodesulfuraci (HDS) thiofenu a paralelní hydrodeoxygenaci (HDO) 1-benzothiofenu a kyseliny oktanové. Experimentální údaje ukázaly pozitivní vliv lithia na paralelní reakce HDS/HDO a negativní vliv na HDS thiofenu. Byl prokázán významný vliv lithia na kyselost a redukovatelnost katalyzátoru NiMo/Al2O3 a také příspěvek heteropolysloučeniny Andersonova typu.

 • Kaluža L., Jirátová K., Spojakina A.A., Balabánová J., Gulková D., Koštejn M., Palcheva R., Tyuliev G., Fajgar R.: The Effect of Lithium on NiMo/Al2O3 Hydrotreating Catalysts Prepared from Heteropolycompounds. Catal. Lett. 154, 430-447, 2024. DOI

Nové katalytické materiály na bázi polymerních nanovlákenných nosičů

 • Díky vysoké porozitě (< 80%) a přítomnosti makropórů v nanovlákenném nosiči nízká tlaková ztráta na katalytickém loži
 • Vysoká dostupnost katalyticky aktivních složek (zanedbatelný vliv vnitřní difuze)

 

Mikrosnímek nanočástic platiny na nanovlákenném nosiči

Hydrorafinační katalyzátory

 • Nosičové (Al2O3, TiO2 či ZrO2) sulfidické katalyzátory na bázi Co, Mo, Ni pro hydrogenační rafinaci paliv
 • Nové katalyzátory s optimalizovanou mikrostrukturou pro hydrogenační rafinace zkapalnitelných odpadů pocházejících z plastů a těžkých ropných frakcí

Vliv hydrotermální syntézy na hydrodesulfurizační aktivitu sulfidických nikl-molybdeno-wolframových katalyzátorů

Katalyzátory Guerbetovy reakce

 • Vysokopovrchové katalyzátory na bázi MgO, Ni/MgO a Co/MgO
 • Katalyzátory s optimalizovanou mikrostrukturou pro Guerbetovu kondenzaci primárních alkoholů (bioethanolu a biobutanolu) za vzniku směsi kapalných paliv (alkanů, alkenů) a vyšších alkoholů s důrazem na vysokou selektivitu

 

Schéma Guerbetovy reakce

Katalyzátory pro rozklad sirovodíku

 • Nosičové katalyzátory na bázi MoS2 pro přímý rozklad sulfanu na vodík a elementární síru bez vzniku CO2
 • Využití odpadních rafinérských plynů obsahujících H2S (náhrada Clausova procesu)

 

Porovnání hydrodesulfurizační aktivity katalyzátorů připravených konvenční impregnací a nově vyvinutou metodou dispergace pomocí vody

Katalyzátory pro úplnou oxidaci těkavých organických látek

 • Strukturované katalyzátory na bázi oxidů přech. kovů nanesené na nerezových sítech pomocí plazmatických metod
 • Nízká tlaková ztráta na katalytickém loži, vysoká aktivita ve srovnání s komerčními katalyzátory

Morfologie aktivní fáze různých druhů katalyzátorů

Sorbenty a fotokatalyzátory pro odstraňování polutantů z vod

 • Uhlíkaté sorbenty a fotokatalyzátory pro odstraňování kontaminantů z vod (farmaka, pesticidy či enokrinní disruptory)
 • Sorpční kapacita sorbentů připravených z obnovitelných zdrojů (biomasa) srovnatelná s komerčními sorbenty

 

Porovnání konverze ve fotomikroreaktoru a vsádkovém reaktoru při fotodegradaci polutantů

Analýza porézních látek

 • Charakterizace texturních a efektivních transportních vlastností porézních látek s využitím nejnovějších přístupů založených na teorii funkcionálu hustoty
 • Měření a modelování vysokotlakých izoterem H2 a CO2

Modelování difúze methanolu a propylenu v krystalu zeolitu

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.